Dauntless สืบหาคุณสมบัติพร้อมสกิลสิ่งของอาวุธแต่ละชนิด

มากๆ คนคงจะประกอบด้วยกระทู้ถามสิงสู่ณจิตใจดุ อาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งของจบ Dauntless แต่ละอย่างความต่างกักคุมอย่างไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นรูปลักษณ์สถานที่ต่างกันต่อจากนั้น อาวุธแต่ละอันประกอบด้วยคุณสมบัติผิดแผกกักคุมจังน้อยเท่าไหน แล้วสกิล Q ของแต่ละอาวุธยุทธภัณฑ์จะพอเหมาะที่จะใช้คืนอย่างไร วันนี้ GameMonday ดิฉันประกอบด้วยวิสัชนาพวกมอบอยากรู้ไปดูกักคุมเกินAxe (ดักษณี)